U879220 น้ำยาเคลือบยูวีกึ่งด้าน UV SEMI MATT 20KG  ID: SUT1.HTU879220

1 DRM

U879220 น้ำยาเคลือบยูวีกึ่งด้าน UV SEMI MATT 20KG
SUT1.ACU663030_img.jpg

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

น้ำยาเคลือบยูวีกึ่งด้าน UV SEMI MATT สามารถใช้ได้ทั้งระบบเคลือบ in-line และ Off-line
U879220 น้ำยาเคลือบยูวีกึ่งด้าน UV SEMI MATT 20KG สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1